Tổng quan vai trò của từng nhóm

Tuy là bạn thấy WordPress có 5 nhóm người dùng trong lúc tạo người dùng mới, nhưng thực ra nếu tính đầy đủ thì mặc định WordPress sẽ có tất cả là 6 nhóm người dùng, bao gồm:Tuy là bạn thấy WordPress có 5 nhóm người dùng trong lúc tạo người dùng mới, nhưng thực ra nếu tính đầy đủ thì mặc định WordPress sẽ có tất cả là 6 nhóm người dùng, bao gồm:Tuy là bạn thấy WordPress có 5 nhóm người dùng trong lúc tạo người dùng mới, nhưng thực ra nếu tính đầy đủ thì mặc định WordPress sẽ có tất cả là 6 nhóm người dùng, bao gồm:Tuy là bạn thấy WordPress có 5 nhóm người dùng trong lúc tạo người dùng mới, nhưng thực ra nếu tính đầy đủ thì mặc định WordPress sẽ có tất cả là 6 nhóm người dùng, bao gồm:

Test1

an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen bookan unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen bookan unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen bookan unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen bookan unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen bookan unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen bookan unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book